Vrtané studny

terorie a praxe

Krátký úvod do vrtaných studen, o co se vlastně jedná

Studny vrtané berou neznečištěnou vodu z hlubších vrstev mnohdy i více než 30 m. Zajišťují kvalitnější vodu, která nevyschne ani v obdobích sucha. Průměr vrtu studny je dán průměrem trubky. Je možné použít trubky z PVC nebo PE o tloušťce stěny 5 až 6,5 mm. Dražší variantou jsou nerezové trubky. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí být půda u studny ve spádu nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně 3 metry. Hrdlo studny je zasazeno v jímce, u které musí okraj přesahovat horizont.

O čem bude řeč:

Nákres a terminologie vrtaných studen

Legálnost studen

Nákres a terminologie vrtané studny
nákres vrtané studny
Vrt

Studna se hloubí za pomocí speciálního vrtného materiálu, který zavisí na typu podloží, hloubce a průměru vrtu.

Pažnice s perforací

Usnadňuje průtok vody do volného prostoru vrtu.

Obsyp

Vodárenským pískem, který zároveň slouží jako filtr.

Výplachové a těsnící směsi

Zabraňují stékání povrchové vody a kontaminaci vodního zdroje.

Zhlaví (šachta)

Slouží jako technická šachta a zároveň vodotěsně zakončuje vrtanou studnu.

Čerpací technika

Ponorná čerpadla s vysokým výtlakem vody.

Kalník

Pro usazení kalu.

Legálnost studen

Při budování studny se nevyhnete potřebnému papírování. Od roku 2019 je v platnosti novela vodního zákona, podle které potřebujete k provádění průzkumných hydrogeologických vrtů souhlas vodoprávního úřadu. Teprve poté může hydrolog vypracovat posudek, který vám odhalí, zda je na vašem pozemku podzemní voda, jak silný je její pramen a jakou hloubku by musel mít plánovaný vrt. Součástí posudku budou přibližné náklady na realizaci studny. Z průzkumného hydrogeologického vrtu ještě legálně nemůžete odebírat podzemní vodu, je potřeba vrt převést na vodní dílo – studnu. Pro řádné zkolaudování studny potřebujete zpracovanou projektovou dokumentaci od autorizovaného technika.

Musí být vyhodnoceny zdroje možného znečištění a odstraněny eventuální závady. Studna nesmí snižovat množství podzemní vody v okolních studních pod úroveň stanovenou vodoprávním úřadem. Hydrogeologický posudek je třeba odevzdat na vodoprávním úřadu. Pokud má být vrt hlubší než 30 metrů, musí být schválen krajským úřadem. Zkušební vrt prováděný u vrtaných studní musíte oznámit obci 15 dní před zahájením práce.

Studna je vodní dílo, které slouží k jímání podzemní vody. Při budování legální vrtané studny je nutné vycházet z projektové dokumentace a musí být provedeny odborně. To znamená, že firma nebo osoba, která bude studnu vrtat, musí mít oprávnění k provádění této činnosti a musí se zajistit dodržení všech požadavků, které určuje norma ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. Není tedy možné si vrtanou studnu udělat svépomocí.