Zásady zpracování osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ POJMY
  1. GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. května 2018.
  2. Osobními údaji se podle GDPR rozumí jakékoliv údaje týkající se identifikované fyzické osoby a nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možno identifikovat přímo nebo nepřímo, a to na základě všeobecně použitelného identifikátoru či jiného identifikátoru, jako je např. jméno, příjmení, IČ, lokalizační údaje či online identifikátor, nebo na základě jedné či více charakteristik či znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu či sociální identitu.
  3. Správcem Vašich osobních údajů je ve smyslu GDPR společnost Aresdia group s.r.o., IČ 10701443, Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín (dále jen „Společnost”), která vymezila účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a zpracovává je vlastním jménem. Společnost je provozovatelem webové adresy www.profistudny.cz (dále jen „Internetové stránky”).
  4. Subjektem údajů jste ve smyslu GDPR Vy (jako zákazník nebo odběratel), protože Vaše osobní údaje Společnost zpracovává. Tyto Zásady jsou považovány za splnění informační povinnosti Společnosti jakožto spráce ve vztahu k subjektům údajů ve smyslu GDPR a byly vytvořeny s cílem vysvětlení problematiky ochrany osobních údajů a zvýšení transparentnosti při jejich zpracovávání. 
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje získává Společnost především přímo od Vás, a to tak, že jste je vyplnili a poskytli prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách nebo že navštěvujete a využíváte Internetové stránky. Každý osobní údaj je zpracováván za předem stanoveným účelem, který je v těchto Zásadách specifikován. 
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem uzavření smlouvy a její následné realizace – získání předplatného a jeho administraci.
  3. Zpracovávat Vaše osobní údaje za jiným účelem, než je účel uvedený v Zásadách, můžeme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo je zpracovávání osobních údajů pro jiný účel slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány.
  4. Zpracování osobních údajů pro účel archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a zák. č. 110/2019 Sb,. o zpracování osobních údajů považujeme za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely máme zavedena přiměřená a účinná technická a organizační opatření, kterými zabezpečíme zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho, jakým způsobem bude možné předmětných účelů dosáhnout, zabezpečíme také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit k subjektu údajů vůbec a nebude tak možné Vás identifikovat).
 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy.
 1. ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávané.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:
   1. emailová adresa,
   2. údaje o IP adrese,
   3. údaje o návštěvě a aktivitách na Internetových stránkách a registrovaném účtu,
   4. údaje získané ze souborů cookies,
   5. jméno a příjmení,
   6. fakturační údaje,
 1. COOKIES
  1. Společnost používá na Internetových stránkách soubory cookies. Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě Internetových stránek. V závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžeme o udělení souhlasu žádat opakovaně při každé vaší návštěvě Internetových stránek. 
  2. Souhlas s používáním cookies je nepodmíněný, pokud nám ho neudělíte, budete moci i nadále Internetové stránky navštěvovat, avšak upozorňujeme, že některé její služby, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec.
  3. Cookies jsou textové soubory, které naše Internetové stránky posílají Vašemu internetovému prohlížeči, který je ukládá do Vašeho počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Cookies jsou malé a ve Vašem zařízení zabírají minimální prostor. Cookies nepoškozují Vaše zařízení. Některé cookies se do Vašeho zařízení ukládají jen přechodně po dobu Vaší návštěvy Internetových stránek a po jejím opuštění se automaticky vymažou (přechodné cookies), jiné cookies zůstávají uložené ve Vašem zařízení i po opuštění Internetových stránek, aby si Vás stránka zapamatovala, až se vrátíte jako návštěvník, a to bez toho, aby vás identifikovala jako konkrétní osobu (trvalé cookies).
  4. Cookies, které používáme, Vám umožňují pohyb na Internetových stránkách a využívání základních funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky či online platby (základní cookies). Cookies napomáhají Internetovým stránkám rozpoznat Vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies mohou Internetové stránky zaznamenat nastavení Vašeho internetového prohlížeče, Vaše přístupové heslo, Vámi upřednostňovaný jazyk apod. Cookies též zamezují opakovanému zobrazování stejného obsahu. Vaše příští návštěva Internetových stránek tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohlížení a využívání Internetových stránek bylo komplikovanější (funkční/provozní cookies). Cookies nám pomáhají neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení našich služeb a přizpůsobovat je právě Vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies je možno sledovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb na Internetových stránkách a následně vylepšovat obsah, funkčnost či design Internetových stránek (analytické cookies). Kromě našich vlastních cookies používáme také cookies třetích osob (Google). Používáme službu Google reCAPTCHA, která slouží k ověření, zda údaje zadané na Internetových stránkách byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem. Data shromážděná během analýzy jsou předána společnosti Google (více na: policies.google.com)
  5. Zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by Vás významně ovlivňovalo z hlediska Vašich práv a svobod.

Právní základ

 1. Na základě cookies Vás zpravidla nedokážeme přesně identifikovat. Pouze pokud bychom Vás po dobu návštěvy Internetových stránek a využívání našich služeb dokázali identifikovat, bude se jednat o zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona. V takovém případě bychom byli správcem ve smyslu GDPR a Zákona, protože bychom zpracovávali osobní údaje Dotčené osoby (Vás), za námi určeným účelem.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je (i.) Váš souhlas jako Dotčené osoby a (ii.) v případě sledování Vašich online aktivit, jejich analyzování a vyhodnocování, náš oprávněný zájem, který spočívá v zájmu nabídnout Vám co nejkvalitnější obsah, funkčnost, nastavení či podporu našich služeb a webové stránky včetně přímého marketingu.

Spravování a vymazání cookies

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně po dobu, která je požadována právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ
  1. Osobní údaje zpracovávané v rámci Internetových stránek jsou ukládány na serverech a datových úložištích hostingového poskytovatele služeb Active24
  2. V případě potřeby můžeme na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude jako zprostředkovatel (zpracovatel ve smyslu GDPR) jménem Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a bude garantovat jejich bezpečnost.
 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme především pro vlastní účely. Kromě toho jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu následujícím důvěryhodným příjemcům:
   1. zprostředkovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy se Společností pověřeni zpracováním osobních údajů jménem Společnosti, a to výlučné za tímto účelem;
   2. osobám, které pro Společnost zajišťují technický provoz, servis či zabezpečení Internetových stránek, služeb, softwarových řešení a informační infrastruktury včetně jejich monitoringu a testování, a to výlučně za těmito účely,
   3. osobám, které Společnosti poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace Internetových stránek a služeb,
   4. osobám, které Společnosti poskytují marketingové služby, a to výhradně za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Společnosti (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dodáváme, že předmětná kategorie osob nebude moci Vaše osobní údaje použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Společnosti).
   5. Důvěryhodnými příjemci, se kterými spolupracujeme, jsou společnosti:
    • Google LLC – Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland www.google.com
 1. VAŠE PRÁVA
  • Dovolujeme si Vás seznámit s právy spojenými s ochranou osobních údajů, která Vám náleží podle příslušných ustanovení GDPR a souvisejících všeobecně závazných právních předpisů:
 1. právo požadovat přístup k osobním údajům (podrobněji v čl. 15 GDPR);
 2. právo požadovat opravu osobních údajů (podrobněji v čl. 16 GDPR);
 3. právo požadovat vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobněji v čl. 17 GDPR);
 4. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 18 GDPR);
 5. právo na přenositelnost osobních údajů k dalšímu zpracovateli (podrobněji v čl. 20 GDPR);
 6. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (podrobněji v čl. 7 odst. 3 GDPR a bodě 7. písm. a) těchto Podmínek);
 7. právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 21 GDPR a bodě 7. písm. b) těchto Podmínek);
 8. právo podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.
 1. JAK A KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA
 1. Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy vztahující se k zpracovávání Vašich osobních údajů můžete bezplatně na základě žádosti zaslané:
  1. elektronicky na e-mailovou adresu: info@profistudny.cz
  2. dopisem na adresu Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín
  3. případně jiným Vámi preferovaným způsobem.
 2. Dovolujeme si Vás upozornit, že před zpracováním Vaší žádosti musíme v první řadě spolehlivě ověřit Vaši totožnost, aby nemohlo dojít k zneužití Vašich práv. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost spočívající v poskytnutí dodatečných informací či dokladů potřebných pro ověření identity dotčené osoby (Vaši identitu), budeme-li mít důvodné pochybnosti o identitě žadatele. Nebudeme-li schopni ověřit identitu dotčené osoby (Vaši identitu) ani postupem podle předchozí věty, budeme o tom žadatele informovat, bude-li to možné, a jsme oprávněni žádosti nevyhovět.
 3. Dále podotýkáme, že nejsem povinni Vaší žádosti vyhovět v případech stanovených v GDPR nebo jiných všeobecně závazných právních předpisech.
 4. Bude-li Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména bude-li se žádost opakovat, můžeme s přihlédnutím k obsahu žádosti (i.) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, na oznámení, nebo na provedení požadovaného opatření; nebo (ii.) žádosti nevyhovět.
 5. Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, bude-li se jednat o odůvodněný případ s ohledem na komplexnost a počet žádostí. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat.
 6. Pokud Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na nezávislý dozorový orgán dohlížející na dodržování GDPR, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Dozorový orgán můžete ve smyslu GDPR kontaktovat i přímo.